Den organisatoriske samtale

Det kan være svært at skabe sammenhæng mellem det der bliver talt om blandt medar­bejderne i driften og det der bliver talt om på det strategiske ledelsesniveau. 

Den "Organisatoriske Samtale" er en organi­sationsmodel der kan skabe denne sammen­hæng, som giver klarere linjer i organisationen, større opmærksomhed på kerneopgaverne, sammenhæng mellem drift og vision, tilfredse og ansvarsfulde medarbejdere og ledelsesrum for mellemledergruppen. 

Et arbejde med mening

Det er en udviklingsmodel for visionære organisationer der ønsker at investere i medarbejdere og organisation, med henblik på at optimere kerneydelsen og arbejde med en transparent organisation, der er rustet til de til stadighed kommende udfordringer.

Med den kan I skabe mening helt ud i orga­nisationen til den enkelte medarbejder, så at hver enkelt medarbejder får ejerskab og kommer til at opleve en direkte sammenhæng imellem indsats og udbytte. 

Der arbejdes med virksomhedens sociale kapital samt at skabe en oplevelse af retfærdighed og tillid imellem såvel kolleger som ledelse. 

Find værdierne

Der bliver lagt stor vægt på udveksling og integration af værdier på alle niveauer fra politiske intentioner til personlige intentioner. Filosofien er, at essentielle og vedvarende drivkræfter for handling findes i intentioner, værdier, håb og holdninger. 

Eksempel på opbygning

Indsatsen er f.eks. bygges op som en cyklus, der har følgende tre niveauer:

• "Det fælles grundlag" - udstukket fra strategisk niveau, bl.a. med afsæt i tilbage- meldinger fra praksis, trivselsundersøgelse, APV, mv.

• "Det lokale grundlag "- designet af det enkelte område eller center, med afsæt i det fælles grundlag.

• "Det tværgående blik "- baseret på viden deling, refleksion og dialog

Ambassadører

Som væsentlige nøglepersoner i indsatsen kan uddannes vi et hold ambasadører, der vælges blandt medarbejderne. Ambassadørerne er bindeled og støtte til de etablerede fora for udvikling, giver adgang til information, støtte og vejledning i hverdagen.

Ambassadørerne har en vigtig rolle i forhold til at vurdere de lokale forholds betydning i forbindelse med indsatser og opgaver.

eksempel på et seminar